Kvalsterallergiska barn förbättrades med allergiskydd. Uppföljning av 97 fall.

Presenteras på Astma- och allergisköterskornas årsmöte, 2007-04-20
Åsa Persson, Allergisköterska vid Barn- och ungdomsmedicin mottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad
Lena Bruzelius, Allergisköterska vid Allergimottagningen i Kungsbacka
Rafael Ferrandiz
, Fil.dr. Produktchef, Medeca Pharma AB

Effekten av Medeca kvalsterallergiskydd har följts upp hos 97 barn med sängkvalsterallergi.

Studien visar att:

 • Allergibesvären förbättrades hos upp till 88 % av barnen enligt föräldrarna
 • 56 % rapporterade att medicineringen hade minskat
 • 94 % av föräldrarna tyckte att komforten med allergiskyddet var bra eller mycket bra
 • Resultatet av uppföljningen stämmer väl med andra studier som visar en mycket bra effekt hos barn med kvalsterallergi

Bakgrund

 • Ett enkelt sätt att effektivt minska allergenexponeringen vid kvalsterallergi och få omedelbar effekt är att sätta allergentäta skydd på madrass, kudde och täcke.
 • Allergiskydd är förstahandsåtgärd vid kvalsterallergi1
 • Medicinska studier visar att Medeca allergiskydd minskar kvalsterallergennivåerna i sängen med upp till 98-100 %.
 • Det har medfört minskade allergiska besvär, mindre besvär i luftvägarna och minskad medicinering framförallt hos barn. 2-5
 • Medeca allergiskydd har funnits i mer än 15 år på den svenska marknaden. Syftet med denna studie är att utvärdera hur barn och föräldrar uppfattar effekten av Medeca allergiskydd

Metod

 • Ett frågeformulär skickades till 125 föräldrar med kvalsterallergiska barn som har använt Medeca allergiskydd under de senaste 18 månaderna.
 • I frågeformuläret ingick frågor om sjukdomen, allergiskyddet, samt effekt på symtom och medicinering (fig. 1).
 • Frågeformuläret utarbetade med samarbeten från allergisjuksköterskor vid allergimottagningar i Kungsbacka och Kristianstad.

Studiegrupp

 • 98 föräldrar med tillsammans 102 barn besvarade enkäten.
 • Data från 97 barn analyserades. 5 barn exkluderades eftersom de har behandlats med allergenspecifikimmunoterapi (SIT) samtidigt.
 • Medelåldern var 13 år (4 – 22) och kvalsterallergin hade i genomsnitt diagnostiseras 2,5 år innan. 74 % av alla barn har andra allergier än kvalsterallergi (fig.2)
 • 49 av barnen hade astma, 71 hösnuva, 29 eksem och 32 andra besvär (fig.3 nedan)
 • De flesta skyddade madrass (99 %) och kudde (100 %) och 88 % skyddade dessutom täcke.
 • 81 % har använt allergiskydd mellan 12 och 18 månader (fig. 4 nedan).

Fig.2 74 % av kvalsterallergikerna har också andra allergier.

Resultat

Uppföljningen visar hur föräldrarna uppfattade effekten av Medeca allergiskydd:

 • Upp till 88 % av barnen fick minskade allergibesvär. Av dem som hade astmasymtom blev 79% förbättrade, med hösnuva 81 %, med eksem 76% och med andra besvär 88% (fig. 5 nedan).
 • Medicinförbrukningen minskade hos 56% av barnen (fig. 6 nedan )
 • De flesta barnen sov bättre när allergiskyddet användes (66 %)
 • 94 % tyckte att komforten var bra eller mycket bra (fig. 7). De synpunkter som framfördes avsåg i de flesta fallen täckskyddet

Fig. 5 Astma, hösnuva och eksem förbättrades vid användning av allergiskydd. För 81 % av barnen förbättrades av sjukdomssymtomen.

Stort tack till alla barn, ungdomar och föräldrar som deltog i denna undersökning.

Fig.3 Symtom och symtomgradering hos barn i studien.

Fig. 7 Medicinförbrukningen

Fig. 8 66 % har fått bättre sömn, ingen sämre.

Referenser

 1. Johansson SGO, Haahtela T (eds): Prevention of Allergy and Allergic Asthma. World Allergy Organization Project Report and Guidelines. Chem Immunol Allergy. Basel, Karger, 2004, vol 84, pp 135–151
 2. Halken S, Høst A, Niklassen U, Hansen LG, Nielson F, Pedersen S, Østerballe O, Veggerby C, Poulsen LK. Effect of mattress and pillow encasings on children with asthma and     house dust mite allergy. J Allergy Clin Immunol 2003;111:169-76.
 3. Ehnert B, Lau-Schadendorf S, Weber A, Buettner P, Schou C, Wahn U. Reducing domestic exposure to dust mite allergen bronchial hyperreactivity in sensitive children with     asthma. J Allergy Clin Immunol 1992; 90(1):135-8.
 4. Wickman M, Nordvall L, Pershagen G, Korsgaard J, Johansen N, Sundell J. Mite allergens during 18 months of intervention. Allergy 1994; 49(2):114-9